Právo rozděluje účastníky občansko právních vztahů na fyzické osoby a právnické osoby Fyzická osoba je člověk.

Občanský zákoník přiznává fyzické osobě dva druhy způsobilostí:

Právní subjektivita

Právní subjektivita je způsobilost mít práva a povinnosti. U fyzické osoby vzniká narozením (resp. početím, narodí-li se dítě živé). Právní subjektivita fyzické osoby zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

Způsobilost k právním úkonům

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí (dovršením osmnáctého roku).

Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.
Zdroje: 

Občnský zákoník § 7- 10