Zákon o DPH zavádí novelou účinnou od 1.1.2013 pojem "Identifikované osoby". Pojem je upraven v § 6g, h. Jde o osobu povinnou k dani (neplátce) nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně.

 

Osoby, kterým vznikne povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, už nebudou mít povinnost se registrovat jako plnohodnotní plátci.

Pozor, proti klasickým plátcům je u identifikované osoby rozdíl, že nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

 

Kdy se subjekt stává identifikovanou osobou

  • pořízení zboží z EU za více než 326 tis. Kč během jednoho roku (nepočítá se třístranný obchod)
  • přijetí zahraniční služby
  • poskytnutí služby s místem plnění v EU (nepočítá se, pokud je v daném státě EU osovobozeno)

Registrace, přiznání, další povinnosti u identifikované osoby

Při přeshraničním pořízení zboží nebo přijetí služby se osoba nestává klasickým plátcem. Je v postavení osoby osvobozené od uplatňování daně. Identifikovaná osoba se ale musí do registrovat do 15 dnů od dne, kdy splní některou z podmínek, díky kterým se stává identifikovanou osobou. Bude podávat daňová přiznání a souhrnná hlášení (§ 102 (2) ) pro přeshraniční aktivity. Pro tyto účely jí bude také přiděleno DIČ. Pro činnosti v rámci ČR vystupuje dále jako neplátce DPH.

 

Osoba identifikovaná k dani
(předchozí právní úprava do 31.12.2012)

Do 31.12.2012 obsahoval zákon o DPH ustanovení o "osobě identifikované k dani". Tento pojem by se neěl zaměňovat. "Osoba identifikovaná k dani" je podmnožinou "identifikovaných osob". Jednalo se o osoby, které nesplnily jednu ze základních podmínek pro vznik standartního plátcovství DPH, a sice uskutečňování ekonomické činnosti.

Osobou identifikovanou k dani byla podle staré právní úpravy platné do 31.12.12 pro účely DPH právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a neuskutečňovala ekonomické činnosti v tuzemsku (např. nebyla založena za účelem podnikání) nebo osoba povinná k dani, která uskutečňovala pouze plnění, na které se vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizovala zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročila limit 10 000 EUR v úrovni bez daně. Daň Tato osoba byla povinna podle § 97 odst. 1 ZDPH podat přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla, pod kterým přizná a zaplatí daň místně příslušnému správci daně, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy hodnota pořízeného zboží překročila stanovenou částku 10 000 EUR a osobou identifikovanou k dani se stávala tato osoba dnem překročení stanovené částky.

Za osobu identifikovanou k dani se také považovala vždy právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání nebo osoba, která uskutečňovala jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jim bylo zasíláno zboží, které je předmětem spotřební daně. Tato osoba byla povinna podat přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla pro přiznání a zaplacení daně místně příslušnému správci daně nejpozději do 15 dnů ode dne dodání zboží, které je předmětem spotřební daně a osobou identifikovanou k dani se stáváala okamžitě dnem dodání zboží.