Místní příslušnost je pojem, který řeší, na který finanční úřad se přiznáním k některé dani nebo problémem obracet.

Pokud nestanoví jinak předpis týkající se konkrétní daně, platí ustanovení daňového řádu, který uvádí, že místní příslušnost správce daně se řídí:

  1. u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje,
  2. u právnické osoby jejím sídlem; pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.
  3. Je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.


Zdroje: 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - § 13