Odpisy jsou účetním promítnutím amortizace dlouhodobého majetku do nákladů. Jde tedy o peněžní vyjádření snížení hodnoty aktiva během účetního období. Narozdíl od opravných položek jde o trvalé (nevratné) snížení hodnoty majetku v účetnictví.

Členění odpisů

  • Účetní - výši a způsob uplatnění určuje zákon o účetnictví, jsou stanoveny podle uvážení účetní jednotky tak, aby vyjadřovaly skutečnou míru snížení hodnoty majetku
  • Daňové - o jejich výši a způsobu uplatnění rozhoduje zákon o daních z přijmů, snižují daňový základ

  • Řádné - postupné - vyjadřují postupné snižování hodnoty majetku v důsledku jeho používání a přírodních vlivů(fyzické opotřebení), morálního zastarávání, příp. plynutí času licence
  • Mimořádné - jednorázové - vyjadřuje snížení hodnoty majetku v důsledku neodstranitelného poškození; mimořádný odpis se účtuje i v případě prodeje, darování nebo vyřazení pro nepotřebnost