Technické zhodnocení - deficnice

Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč.

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč.

Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako daňově účinný výdaj (náklad) podle § 24 zákona o daních z příjmů.

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Posuzování technické zhodnocení vs. oprava

Při posuzování, zda vynaložené prostředky byly použity k technickému zhodnocení nemovitosti nebo opravě, nerozhoduje, zda bylo potřeba stavební povolení. Je potřeba posoudit, zda byly pouze odstraněny účinky opotřebení nebo poškození majetku a účelem bylo uvedení do předchozího stavu nebo zda došlo k zásahům do majetku, které mají za následek změnu účelu nebo technických parametrů, popřípadě rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Zdroje: 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 32a, 33