Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví definuje účetní jednotky (subjekty, které vedou účetnictví takto):

 1. právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
 2. zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
 3. organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
 4. fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
 5. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
 6. ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
 7. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
 8. ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

 

Datum zahájení vedení účetnictví při překročení obratu

Fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou, musí vést účetnictví od prvního dne účetního období, které následuje po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou. (§ 4 odst. 3 ZOÚ)

K následujícíc kategorizaci je třeba říct, že ke změně zařazení dochází tehdy, pokud k překročení nebo naopak již nepřekročení hranice dojde 2x po sobě, a to až od dalšího období. (viz Zákon o účetnictví § 1e)

 


Kategorie účetních jednotek

Mikro účetní jednotka

Subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z následujících podmínek: aktiva celkem 9 milionů Kč, čistý obrat 18 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.

Mikro účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tato účetní jednotka taktéž není povinna sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Nemá ani povinnost uvádět nefinanční informace. Pokud nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Až na několik výjimek (oblast cenných papírů a obchodování) mikro účetní jednotka nemusí oceňovat jednotlivé složky majetku a závazků reálnou hodnotou.

Malá účetní jednotka

Subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z následujících podmínek:

 • aktiva celkem 100 milionů Kč
 • čistý obrat 200 milionů Kč a
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.

 

Malé účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tato účetní jednotka taktéž není povinna sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Nemá ani povinnost uvádět nefinanční informace. Pokud nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Malá účetní jednotka má povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem v případě, že je akciovou společností nebo svěřenským fondem a k rozvahovému dni daného období splňuje alespoň jednu z následujících tří kritérií: aktiva celkem 40 milionů Kč, čistý obrat 80 milionů Kč a průměrný počet alespoň 50 zaměstnanců.

Pokud nepatří do svěřeneckého fondu nebo není akciovou společností, pak svou účetní závěrku ověřuje auditorem v případě, že za předcházející období překročila alespoň dvě z těchto kritérií.

Střední účetní jednotka

Subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z následujících podmínek:

 • aktiva celkem 500 milionů Kč,
 • čistý obrat jednu miliardu Kč a
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

 

Tato účetní jednotka nemá povinnost uvádět nefinanční informace. Je však povinná mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Velká účetní jednotka

Subjekt, který k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě z následujících podmínek:

 • aktiva celkem 500 milionů Kč,
 • čistý obrat jednu miliardu Kč a
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

 

Tato účetní jednotka je povinná mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pouze velká účetní jednotka sestavuje k rozvahovému dni zprávu o platbách vládám členského státu EU nebo třetí země.