Postup při nemocenské - zaměstnanec

Lékař při vzniku pracovní neschopnosti vystaví pojištěnci tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, který má 5 propisovacích dílů. Pojištěnci předá 3 díly, a to:

  • II. díl - Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (se žlutým pruhem), který slouží jako průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento díl bude mít pojištěnec po celou dobu trvání pracovní neschopnosti u sebe a při ukončení dočasné pracovní neschopnosti jej odevzdá ošetřujícímu lékaři.
  • III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem). Tento díl předá práceneschopný zaměstnanec svému zaměstnavateli jako doklad k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti a k omluvení nepřítomnosti v práci.
  • IV. díl – Žádost o nemocenské (s růžovým pruhem). Tímto dílem uplatňuje pojištěnec nárok na nemocenské, pokud je dočasná pracovní neschopnost delší než 14 kalendářních dnů. Zaměstnanec tento díl po doplnění údajů na druhé straně tiskopisu v části „Prohlášení“(tj. doplnění čísla účtu a kódu banky, na který chce dávku poukázat nebo adresy, chce-li dávku vyplatit prostřednictvím pošty) předá svému zaměstnavateli nejpozději s Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které ošetřující lékař vystavil ke 14. dni trvání této neschopnosti.

 

Pro výplatu náhrady mzdy a nemocenského je pojištěnec povinen prokázat vedle vzniku pracovní neschopnosti též její trvání k určitému dni. Bez prokázání trvání pracovní neschopnosti nelze náhradu mzdy ani nemocenské vyplatit. Trvání pracovní neschopnosti se prokazuje V. dílem –„Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli“ nebo v případě, že pracovní neschopnost trvá delší dobu tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“. Blíže se k jednotlivým tiskopisům uvádí:

  • V. díl –Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (s růžovým pruhem). Tento díl obdrží pojištěnec od ošetřujícího lékaře při ukončení pracovní neschopnosti. Pojištěnec je povinen vyplnit údaje a podepsat prohlášení na druhé straně tiskopisu. Zaměstnanec předává tento díl vždy svému zaměstnavateli.
  • Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Tiskopis vydá pojištěnci ošetřující lékař. Jestliže je pracovní neschopnost delší než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen pro účely výplaty náhrady mzdy vystavit pojištěnci tento tiskopis vždy ke 14. dni trvání pracovní neschopnosti. Na požádání pojištěnce může pro účely výplaty náhrady mzdy vystavit ošetřující lékař tento tiskopis i před uplynutím 14 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti, např. k posledními dni kalendářního měsíce a poté vystaví další tiskopis ke 14. kalendářnímu dni trvání pracovní neschopnosti. Pro účely výplaty nemocenského je ošetřující lékař povinen potvrdit trvání pracovní neschopnosti nejméně jedenkrát měsíčně, a to zpravidla ke dni kontroly zdravotního stavu, popř. na požádání pojištěnce i k jinému datu. Trvání pracovní neschopnosti však lze potvrdit jen ke dni vydání tiskopisu nebo nejvýše tři kalendářní dny dopředu. Tiskopis zaměstnanec předává svému zaměstnavateli.

 

Postup při nemocenské - zaměstnavatel

Trvá-li pracovní neschopnost (karanténa) déle než 14 dní předá zaměstnavatel díl IV. „Žádost o nemocenské“ spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ (popř. dalšími podklady pro výplatu dávky) a „Potvrzením o trvání pracovní neschopnosti nebo karantény“ nebo V. dílem „Rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli“ příslušné OSSZ. U karantény předává III. a IV. díl „Potvrzení o nařízení karantény“. Každé další „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ předává zaměstnavatel OSSZ průběžně. Tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ zaměstnavatelé obdrží na OSSZ, nebo je možné jej stáhnout z webových stránek ČSSZ. K tomuto účelu je možno použít i produktu výpočetní techniky, který je co do obsahu, formy a formátu shodný.Zdroje: 

Převzato z CSSZ.cz a zkráceno.