Rychlá odpověď je ano, ale jen se souhlasem odběratele a při zajištění věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti.

Pojďme to trochu rozvést:

Souhlas protistrany

§ 26 odst. 3) ZDPH uvádí toto:

Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.

Z tohoto ustanovení zákona vyplývá, že je potřeba, aby s použitím daňového dokladu v elektronické podobě souhlasila protistrana. Není to úplně samoúčelné ustanovení. Jde o to, že s prokazováním věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu dokladu můžou vzniknout odběrateli náklady, tak je mu dáno právo se k tomu vyjádřit a třeba se domluvit na formě.

Zajímavé je, že souhlas s elektronickou fakturací podle GFŘ nevyžaduje písemnou formu. Akceptován je i tichý souhlas, tedy přijetí dokladu bez vznesení námitek a protestů, např. zaúčtováním daňového dokladu.

Věrohodnost, neporušenost a čitelnost elektronického daňového dokladu

Tyto požadavky na papírové i elektronické daňové doklady vyplývají z § 34 ZDPH. GFŘ to dále v metodickém pokynu rozvádí. 

  1. věrohodnost původu

Musí být zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje, nebo totožnost osoby,
která daňový doklad oprávněně vystavila.

  1. neporušenost obsahu

Neporušeností obsahu daňového dokladu se rozumí to, že obsah daňového dokladu
nebyl změněn.

  1. čitelnost obsahu

S obsahem daňového dokladu má být možno se seznámit buď přímo nebo prostřednictvím technického zařízení. Čitelnost daňového dokladu je
potřeba zajistit od okamžiku jeho vystavení až do konce doby jeho uchovávání.

Častým způsobme elektronického přenosu dokumentů je v současnosti zaslání .pdf faktury. Tento postup není finanční správou zpochybňován, ať už dokumenty protistrana vytiskne nebo uschová v elektronické podobě.

 

Zdroje: 

ZDPH § 26 odst. 3)
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
Elektronický podpis a digitalizace účetnictví - Ing. Ladislav Čížek - článek v  e-Bulletinu KDPČR 6/2017