Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci.

Pro obchodní majetek platí určitá pravidla a časové testy ohledně zdaňování a osvobození příjmů při jeho prodeji, a to i v případě, že již byl z obchodního majetku vyřazen.

Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci.


Zdroje: 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 4 odst. 4